Ogłoszenia duszpasterskie


          Informacje

Duszpasterze

 

Ks. Stanisław Solilak ur. się 23 II 1966 r. w Bihalach  k/ Lubaczowa, w dzisiejszym województwie podkarpackim. Cztery dni później został ochrzczony w kościele parafialnym p.w. Objawienia Pańskiego w Łukawcu. Tutaj też 18  V  1975 r. przystąpił pierwszy raz do Komunii św.

W latach 1973-1981 uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Bihalach (kl. I- IV), a następnie w Nowej Grobli (kl. V-VIII). 1 VI 1980 r. przyjął - z rak ks. bpa Mariana Rechowicza - sakrament bierzmowania w nowo utworzonej parafii p.w. Opieki Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w rodzinnych Bihalach.

W latach 1981 - 1985 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaczowie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji w Lubaczowie, które miało swą siedzibę w Lublinie, będąc równocześnie studentem Wydziału Teologii KUL. Świecenia prezbiteratu otrzymał z rąk abpa Mariana Jaworskiego, dnia 28 III 1991 r. w ówczesnej Prokatedrze  w Lubaczowie. W tym też roku uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy pt. Liturgiczne formy posługi Kościoła umierającym według Rytuału "Sakramenty Chorych" z 1978 r. napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Krakowiaka.
Po święceniach pracował jako tymczasowy wikariusz w Krowicy i Czerniowczach na Ukrainie. W latach 1992-1994 był wikariuszem w Lubyczy Królewskiej, a następnie w Werbkowicach (1994-1998). Będąc wikariuszem w tej ostatniej parafii rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie przy Katedrze Liturgiki KUL.  W 1997 uzyskał tytuł - licencjata.

16 VI 1998 r. został pierwszym proboszczem nowej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie, gdzie pracuje do dziś. W tym czasie zajął się organizacją życia parafialnego oraz gospodarczego w nowej parafii. Od tego czasu m.in.: przeprowadzono generalny remont kościoła filialnego w Podhorcach (1998-1999), wybudowano dzwonnicę z trzema dzwonami w Gozdowie (2000 r.), plebanię w Gozdowie (2001-2004), zorganizowano nowy cmentarz grzebalny (2004 r.), a także wykonano szereg innych prac przy kościele parafialnym w Gozdowie. W latach 2009-2010 wybudowano nowoczesną kaplicę cmentarną w Podhorcach.

Będąc proboszczem w Gozdowie ks. Stanisław  prowadził stale katechezę w miejscowych szkoła podstawowych. W  maju 2005 r. uzyskał kolejny stopień awansu zawodowego tj. nauczyciela dyplomowanego.

16 XII 2006 r. obronił pracę doktorską pt. Problematyka liturgiczna na łamach "Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego" (1911-1939), którą napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Kopcia CP. 16 I 2007 r. uchwałą Rady Wydziału Teologii KUL uzyskał stopień doktora nauk teologicznych   w zakresie teologii pastoralnej.

7 II 2007 r. bp Wacław Depo mianował ks. dra Stanisława Solilaka wicedziekanem dekanatu Hrubieszów Południe. Funkcję tę pełnił do 30 VI 2014 r.


12 VI 2007 r. Pasterz diecezji odznaczył go godnością kanonika honorowego Prześwietnej Kapituły Katedralnej w Zamościu.

18 I 2008 r. Ks. Biskup mianował ks. Stanisława - Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz swoim delegatem d/s misji. Funkcję tę pełnił do 15 IV 2015 r.

31 X 2012 r. Ks. Biskupa Marian Rojek mianował go Członkiem Rady Kapłańskiej (z wyboru).

W latach 2008 - 2013 był wykłdowcą liturgiki w Diecezjalnej Szkole Muzyki Kościelnej w Zamościu.

Inne funkcje w diecezji:

- członek Komisji ds. Liturgii (od 16 I 1998 r.)

- kierownik Kurii "Legionu Maryi" w Hrubieszowie (1998-2001)

- członek Rady Kapłańskiej (2002-2007; 2012 - )

- członek Komisji Artystyczno Budowlanej (od 2009 r.)

 

Promocja doktorska - Lublin, 4 VI 2007 r.

Obłóczyny kanonickie-Gozdów, 15 VII 2007 r


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.